VILKÅR FOR ABONNEMENTSBETALING

×

Handelsbetingelser gældende for ”abonnementsbetaling” i Royal Golf Center A/S

Accept og vilkår
Disse handelsbetingelser (herefter ”betingelser”) træder i kraft ved aktiv markering af ”Jeg accepterer handelsbetingelserne” på betalingsformularen. Dermed tilkendegiver kunden (herefter “kunden”) accept af nævnte betingelser udspecificeret i dette dokument, gældende mellem Royal Golf Center A/S, CVR-nr. 27523730, Center Boulevard 4, DK-2300 København S (herefter “leverandøren”) og kunden.
Kunden er bekendt med og accepterer, at handelsbetingelserne supplerer de for kundens medlemskab af Royal Golf Club og City Golf Copenhagen gældende regler, herunder de til enhver tid gældende vedtægter og “Rules and Regulations of Etiquette” og vilkår for Royal Golf Club og vilkår for City Golf Copenhagen. I tilfælde af uklarheder i handelsbetingelserne eller uoverensstemmelser mellem handelsbetingelserne og de nævnte medlemsregler og vilkår, har medlemsreglerne forrang.

Betalingsprocess “Éngangsbetaling”
Kunden modtager faktura for de serviceydelser og medlemskaber, som kunden køber fra leverandøren. Efterfølgende vil leverandøren modtage betaling med Dankort/Visa-Dankort eller internationalt betalingskort. Betalingen trækkes fra kundens konto, så snart kunden har gennemført betalingen via den modtagne faktura. Alle beløb er i danske kroner (DKK), og er incl. moms.

Betalingsprocess “Abonnementsbetaling”
Abonnement oprettes som aftale mellem leverandøren og kunden, som del af gentagende éngangsbetalinger. Ved oprettelse er både leverandøren og kunden indforstået med at:
abonnementet har et beløb;
abonnementet ikke nødvendigvis har en udløbsdato;

Betalingsprocess “Afbetaling”
Afbetaling oprettes som en aftale mellem leverandøren og kunden, som begrænset antal af gentagende éngangsbetalinger. Ved oprettelser er både leverandøren og kunden indforstået med at:
perioden er afgrænset i antal terminer;
beløbet for hver termin er afgrænset.

Betalingsprocess “Automatisk Kortbetaling”
Automatisk Kortbetaling oprettes som en aftale mellem leverandøren og kunden, som del af gentagende éngangsbetalinger. Betingelserne for Automatisk Kortbetaling, som er et tillæg til disse handelsbetingelser, ses her.

Forsinket betaling
Rente
Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidig af årsager, som FarPay er uden ansvar for, har leverandøren ret til at påregne rente af det forfaldne beløb, fra fakturaens forfaldsdato og frem til betalingen sker, med en fastsat procentsats, som kunden er gjort bekendt med på den pågældende faktura. Royal Golf Center A/S er berettiget til at videregive kundeoplysninger, herunder oplysninger om kundens navn, adresse og evt. restancer, i forbindelse med salg af restanceporteføljer, uanset om porteføljen bestod af misligholdte/afskrevne fordringer eller ej.

Ophævelse
Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig eller elektronisk påkrav om betaling fra leverandøren, har leverandøren, ud over rente beskrevet under “Forsinket betaling”, ret til at;
ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører;
ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller;
gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Forsinket levering af faktura
Meddelelse
Hvis FarPay forventer forsinket levering af serviceydelser, informerer FarPay leverandøren om dette, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
Tilbageførsel
Gældende regler for tilbageførsel af betalinger er specificeret af Finansrådet her.

Fortrolighed
Kundens data
Ved betaling giver kunden FarPay adgang til oplysninger omkring faktureringen, i det omfang det er nødvendigt for at udføre servicen at betale fakturaen. Kortindløser krypterer alle kortoplysninger i en såkaldt SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer, mens betalingen gennemføres.
Vidergivelse og brug
Kunden kan frit overdrage fakturaen til tredjepart, der sætter tredjepart i stand til at betale fakturaen. Dermed videregives oplysningerne i fakturaen til trediepart, herunder beløb og specificerede serviceydelser. Overdragelsen sker på kundens eget ansvar.

Beskyttelse
Kunden må ikke på utilbørlig vis skaffe sig, eller forsøge at skaffe sig kendskab til, eller rådighed over fortrolige oplysninger som beskrevet i ”Videregivelse af brug”. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kendskab.

Varighed
Leverandørens, kundens og tredjeparts forpligtelser, efter samtlige punkter under ”Fortrolighed”, gælder under parternes samarbejde, og uden tidsbegrænsning efter samarbejdets ophør, uanset årsagen til ophøret.

Gældende lov og værneting
Gældende lov
Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.